White ritar 150 nya bostäder i Högdalen

Högdalen i södra Stockholm utvecklas med 400 bostäder. White ritar 150 av dem på uppdrag av Veidekke. Uppdraget innefattar även landskapsarkitektur med nya allmänna platser och lekytor.

Kvarteret Branddörren ligger i direkt anslutning till Högdalens centrum med bra kommunikationer. Ambitionen är att förlänga centrum genom att knyta an till en central gågata och skapa lokaler i de nya bostadshusens bottenvåningar. Gestaltningen utgår från ett upplägg som redan finns i Högdalen. Området skapas med lamellhus om 4-5 våningar och tre punkthus om 12, 13 och 16 våningar.

Fasadmaterialen blir en blandning mellan puts och tegel. Puts som en hälsning till områdets befintliga bostadslameller och tegel som en hälsning till områdets officiella byggnader, kyrka och simhall. I området finns även den sedan länge nedlagda Högdalens skola. Den kommer att rivas, men ambitionen är att ta tillvara en del av skolans mosaikkonst och placera den på utvalda ställen i de nya bostadshusen.

Även landskapsarkitektur ingår i uppdraget. Där ingår bland annat gestaltning av hela gaturummet, ett nytt torg utanför den befintliga teatern, gröna innegårdar till bostadshusen och en ny lekpark. White kommer även att utveckla ett gestaltningsprogram som tar fram förslag till markmaterial, utrustning, växter och hanteringen av dagvatten i hela kvarteret.

Branddörren, Högdalen (2170x1200)