White med och utvecklar Hamnstaden i Lidköping

Lidköpings kommun vill utveckla helhetsbilden för den nya stadsdelen Hamnstaden.

– Vi är stolta att ha fått förtroendet att ta ett helhetsgrepp och uppdatera den befintliga bilden av områdets utveckling med hänsyn till aktuella förutsättningar, säger Erik Nygren, arkitekt på White i Göteborg.

Flygbild hamnstaden Lidköping hr
Planområde Hamnstaden i Lidköping. Foto: Lidköpings kommun

Som grund för Whites uppdrag ligger kommunens fördjupade översiktsplan från 2012 samt material som tagits fram i samband med tidigare detaljplanearbete. Delar av den fördjupade översiktsplanen, som beskriver kommunens ambitioner med området, kommer just nu inte att kunna genomföras och Lidköping behöver därför en uppdaterad bild över områdets möjligheter. Bland annat har det framkommit att gatunätet inte är möjligt att förändra samt att vissa verksamheters miljötillstånd begränsar delar av områdets användning.

– Utvecklingsarbetet för Hamnstaden är spännande på många sätt. En intressant utmaning är att  området ska rymma fungerande verksamheter och samtidigt kunna erbjuda en attraktiv boendemiljö. Det är också viktigt att skapa en naturlig koppling mellan den befintliga stadskärnan och Hamnstaden,  säger Erik Nygren.

Projekt Hamnstaden utgår från Lidköpings kommuns övergripande vision om att ”Lidköping är en välkomnande och hållbar kommun”. Redan 2003 uttalades ett mål i översiktsplanen att återskapa kontakten mellan centrum och Vänern, och projektets målsättning är att utveckla Hamnstadens till att bli ett av Västsveriges mest attraktiva lägen för boende, arbete och fritid. Man planerar bland annat för mellan 1000 och 1500 nya bostäder i området.

 

För mer information:
Martin Clase, ansvarig arkitekt, 031-726 96 97