White i tre FoU-projekt för stadsutveckling med stöd av Vinnova

Under hösten startar tre FoU-projekt som med stöd från Vinnova ska stärka samverkan och kunskap inom två av de största framtida utmaningarna inom samtida stadsutveckling; miljonprogrammens renovering och planeringens förmåga att stödja ekosystemtjänster och biodiversitet i allt tätare städer.

White kommer att driva projektet Strategi för innovativ och hållbar renovering av flerfamiljshus, och vara medverkande i projekten Biodivercity och Biodiversitet som verktyg i stadsutveckling. De tre FoU-projekten har erhållit medel från Vinnovas utlysningar Utmaningsdriven innovation och Strategiska forsknings- och innovationsagendor.

Biodivercity. Ett praktiknära projekt som ska utforma och testa nya sätt att öka stadens biologiska mångfald, förbättra förutsättningarna för urbana ekosystemtjänster och utnyttja stadens grönska i ett aktivt hälsoarbete.

Biodiversitet som verktyg i stadsutveckling. Projektet undersöker hur verktyg för att använda biodiversitet i stadsutvecklingen kan användas för att maximera samhällsnyttan.

Strategi för innovativ och hållbar renovering av flerfamiljshus. Projektet som för samman en bred konstellation av aktörer för att ta fram en forskningsagenda som ska stärka svensk konkurrenskraft inom området hållbar renovering.