Ta plats!

Hur kan vi som arkitekter och stadsplanerare verka för ett demokratiskt samhälle där alla får ta lika mycket plats oavsett kulturell och social bakgrund, och samtidigt höja den arkitektoniska kvaliteten?

Det är några av frågorna vi söker svar på när vi i år har slagit ihop vår årsberättelse och hållbarhetsrapport. Och samtidigt gjort den digital!

Den geopolitiska situationen under 2016 präglades av en ökad osäkerhet om delandet av resurser och av en växande polarisering. Genom att kontinuerligt öka vår expertis inom framförallt hållbarhetsfrågor – socialt, ekologiskt såväl som ekonomiskt – ser vi till att ta vårt ansvar för att säkra kvaliteten på utformning och gestaltning i en orolig omvärld.

2016 blev ett historiskt bra år för oss och för arkitektbranschen i stort. Förståelsen för arkitekturens betydelse i det hållbara samhällsbygget ökar. Tack vare alla kompetenta medarbetare kan White visa ett resultat med god lönsamhet med en omsättning om 900 MSEK och en stark utveckling av företaget med en organisk tillväxt under året.

Trevlig läsning!

Här hittar du rapporten

rapport