Planarbete.

Vår långa erfarenhet gör att vi tidigt kan väcka de frågor som hjälper till att få en transparent och konsekvent planprocess. Genom dialog skapar vi en smart och integrerad planprocess som ger det bästa resultatet för varje specifikt projekt. Med planeringsarkitekter, arkitekter och landskapsarkitekter och ett stort nätverk kan vi föra in relevant specialistkunskap vid rätt tillfälle i planprocessen.

I uppdrag för kommuner leder vi planarbetet och tar fram de utredningar och det beslutsunderlag som krävs, alltid i brett samarbete. I vissa projekt fungerar vi som kommunens röst mot invånare och sakägare, företag och intresseorganisationer. För privata beställare bereder vi vägen för en effektiv planprocess i dialog med kommunen. Vi kan också bistå med de plan- och programutredningar som behövs. Vårt kunnande inom kommunal stadsplanering innefattar allt från översiktsplaner till detaljplaner och tillhörande utredningar.

Senaste nytt