Infrastruktur.

Den framtida utformningen av våra städer kommer i allra högsta grad att påverkas av infrastrukturen. Vi vill ta ett helhetsgrepp om utvecklingen, och fokus ligger på samverkan mellan stads-, infrastruktur- och trafikplanering. Det handlar framförallt om spårbunden trafik, utveckling av stationsområden, nya resecentrum, tunnlar och broar.

Knutpunkter och resecentrum är viktiga noder, och de fungerar som självklara mötesplatser. För att människor ska välja att åka kollektivt måste stationsområden och bytespunkter vara rätt lokaliserade, väl integrerade, attraktiva, trygga och befolkade. För oss är varje infrastrukturprojekt en möjlighet att bidra till en hållbar stadsutveckling.

Senaste nytt