Så ska Göteborg bygga hållbara parkeringshus

White har tagit fram ett hållbarhetsprogram som praktiskt beskriver hur Parkeringsbolaget i Göteborg stad ska bygga hållbara parkeringshus. I höst implementeras programmet i byggprocessen.

2013 fick parkeringsbolaget i Göteborgs stad ett nytt ägardirektiv. Det sa bland annat att verksamheten ska bedrivas på ett sätt som främjar långsiktig hållbar utveckling, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

White fick då i uppdrag att ta fram ett hållbarhetsprogram för att ge parkeringsbolaget ett praktiskt verktyg inför framtida ny-, ombyggnationer och renoveringar. Programmet ska även fungera som ett underlag vid upphandling av konsulter och entreprenörer för att visa vilka riktlinjer och kravnivåer som gäller.

Att bygga hållbara parkeringshus innebär till exempel att man använder material med så liten klimatpåverkan som möjligt och premierar återvinning av material. Man ska även verka för att stärka den biologiska mångfalden och stadens gröna korridorer genom krav på bland annat grönytefaktor, och ge plats åt stadsodling när det är möjligt.

Parkeringshusens placering har också betydelse. Den ska vara miljösmart för att minska köer och utsläpp, och ha en bra koppling till kollektivtrafik och cykelvägar. En integrering av cykelparkeringar, omklädningsrum för cykelpendlare och laddningsstolpar för elcyklar och elbilar ses också som viktiga element.

Hösten 2014 ska Parkeringsbolaget börja implementera det nya hållbarhetsprogrammet i sin byggprocess.