Runner-up i allmän tävling i Norge

Vi kom två i den öppna, internationella idétävlingen om stadsutveckling i Furuset, Oslo.

Furuset, en förort till Oslo, är en del av “FutureBuilt” – ett tioårigt program med visionen att utveckla klimatneutrala stadsområden och byggnader i Oslo och Drammen Huvudkriterierna i programmet grundar sig på god lokalisering av ny bebyggelse i närhet till kollektivtrafikknutpunkter med medel för reducerad bilanvändning, passivhusstandard för bebyggelse och användning av klimateffektiva byggnadsmaterial. Dessa kriterier återspeglades också i målet för tävlingen.

Furuset idag har något som inte alla förorter har: tre starka verksamheter med egen karaktär och många besökare utifrån – ishallen, moskén och Furuset Senter. Lägg sedan till nytt bibliotek, kulturhus och simhall, plus 1400 nya bostäder och verksamheter – och ingredienserna finns att utveckla Furuset till en intressant plats med egen identitet!

I Furuset lägger vi origo (skärningspunkten mellan två axlar) på nya Verdenstorget där Furulinken och den nya Søren Bulls Gate korsar varandra. Rörelser genom Furuset möts i origo och via axlarnas förlängning kopplas Furuset mot andra stadsdelar, både nära och längre bort. Tillgängligheten stärker både centrum och Furusets identitet. Mindre gator kopplas samman till ett finmaskigt nät som binder samman Furusets olika delar för rörelser i fart som är anpassad till gående. Vid Furusets norra entré blir Furuplatsen ett nytt offentligt rum som kompletterar Verdenstorget med friluftskultur och natur.

Vi föreslog att spara grönytorna på slänterna. Vid grönområdena är skalan på bebyggelsen mindre och formerna friare. Närmare centrum och längs huvudaxlarna integreras den befintliga strukturen med stramare former och större skala.

På motorvägens miljölock blir det plats för småskalig odling. Det är både bra för hälsan och skapar kontakter mellan grannar att påta i jorden. Koloniområdet blir en naturlig brygga över till småhusboende söder om motorvägen. De flesta nya bostäder placeras inom fem minuters promenad från Verdenstorget. Genom att förtäta närmast centrum genereras liv i stadsdelens mitt, samtidigt som närheten till service, handel, kultur, idrott och kollektivtrafik ökar möjligheten till en hållbar livsstil.