Gå tillbaka

Banverkets förslag att öka antalet järnvägs­spår från två till fyra genom centrala Sundbyberg har aktualiserat frågan om att lägga ner spåren i tunnel under stadskärnan. White har tillsammans med kommunen studerat hur stadskärnan skulle kunna utvecklas med spåren under mark. Därefter har White bidragit i kommunens arbete med att formulera och illustrera en vision för Sundbybergs stadskärna som bygger på att järnvägen ligger i tunnel.

Stadskärnans båda sidor binds samman och ett spännande stadsområde med bl.a. resecentrum kan etableras över järnvägsspåren. Ny bebyggelse med bostäder, arbetsplatser och centrumfunktioner tillkommer på ett sätt som inte äventyrar utan stärker de traditionella stadskärnevärdena. Inriktningen är att bygga stadsrum – inte enstaka byggobjekt.

En ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är en förutsättning för framtida stadsutveckling lokalt och i regionen. Stadskärnan rymmer i sin karaktär och form flera av de kriterier som vi förknippar med hållbarhet – täthet, blandade funktioner, tillgänglighet och offentlighet.

En fortsatt utveckling av tillgänglighet, utbud och stadsmiljö i Sundbybergs stadskärna ger värde för dem som bor och verkar i Sundbyberg samtidigt som den utgör en unik resurs i den stadsutveckling som berör ett större område. Den unika resursen – stadskärnan – ska vara ledstjärna för all utveckling i centrala Sundbyberg.

Den framtida stadskärnan är inte resultat av ett eller ett fåtal projekt utan del i en kontinuerlig utveckling där historia, nutid och framtid är avläsbar.

Vision Sundbybergs stadskärna

  • Kund: Sundbybergs stad
  • Projektets start/slut: 2009-2020
  • Ort: Sundbyberg
  • Fotograf/Illustratör: White

Byggnadstyp

Liknande projekt