Gå tillbaka

Med ”Den lilla skolan i den stora skolan” som ledord vann White tillsammans med NCC som entreprenör markanvisningstävlingen om Nya Villanskolan i Ängelholm.

Skolans byggnadsvolymer formar ett välkomnande entrétorg där huvudentréer både till intill liggande sport- och kulturhus och skola placeras. Uppdelningen i tydliga byggnadsvolymer stödjer skolans vision om ”Den lilla skolan i den stora skolan”. Volymernas tre byggstenar består av Navet, Hemvisten och Idrott- och kulturhuset.

Direkt innanför skolans huvudentré kliver man in i händelsernas centrum. Navet är skolans mittpunkt och här återfinns alla gemensamma funktioner för att underlätta ämnesövergripande samarbeten. Bibliotek, mediatek, formgivningsstudios och matsal utgör kärnan med direkt koppling skolans hemvister. Det här är ett gestaltningsgrepp som skapar tydlighet och lugn för elever och lärare, och ger god orienterbarhet för besökare. I navet landar även skolans generösa huvudtrappa, som med sin gradängkaraktär blir en härligt informell samlingsplats.

Hemvisterna är placerade i fyra byggnadskroppar – ”boxar”- där eleverna har sin tillhörighet. Här finns studierum, arbetsplatser för pedagoger, samtalsrum, pausytor och kapprum. Enheterna har en likartad struktur vilket gör att skolan kan stuva om verksamheten när verksamheten kräver detta över tid. Indelningen i moduler och uppbyggnad i kvadratiska boxar ger geometriska, lättmöblerade rum. Skolans samtliga byggnadskroppar kopplas samman med glasade länkar.

I en femte enhet finns samlingssal, mindre musikstudios och idrottshall. Detta skapar tillsammans ett idrotts- och kulturhus. Här får barn och ungdomar med olika intressen en gemensam arena som kan användas även på kvällstid. Idrotts- och kulturhuset och dess huvudentré får en en framträdande placering på skolans entrétorg och bidrar till att skapa en levande och trygg plats i stadsdelen.

För Nya Villanskolan har vi tillsammans med entreprenören satt upp höga finns högt uppsatta miljömål. Vi uppnår och överträffar dem genom att fokusera på tre områden: Gott inomhusklimat, förnyelsebara energikällor och en energiprestanda som är högre än miljöbyggnad guld. Material i både exteriör och interiör är slitstarka och står sig väl över tid.

Uppbyggnaden av skolgården utgår från byggnadens struktur och logik, där varje basenhet är tydligt kopplad till helheten. Skolans placering på tomten ger möjlighet att utnyttja tomtens förutsättningar optimalt. En väl definierad entrésida intill vägen och placering av hemvisternas ute ytor i ett optimalt söder/västerläge ger bra orienterbarhet och goda solbelysta utomhusplatser. En lekfullt utformad trygg bas för de allra minsta barnen blir utgångspunkt för vidare utforskning och lek på skolgården. De större barnens utomhusytor utformas med stora utrymme för bollspel, hopplekar och schack, och en större lekplats.

Genom att utnyttja tomtens befintliga vegetation och gallra fram uppvuxna träd och låta dem bilda stommen i en ny komposition gör vi det möjligt att skapa en riktigt bra skolgård från dag ett.

Villanskolan, Ängelholm

 • Kund: NCC
 • Projektets start/slut: 2014-2014
 • Storlek/Yta: 9000 m2
 • Fotograf/Illustratör: White View

Team

 • Karin Jakobsson
 • Jimmie Ahlgren
 • Karin Björning-Engström
 • Daniel Hultman
 • Karl Landin
 • Markus Magnusson
 • Jan Sandström

Byggnadstyp

Liknande projekt