Gå tillbaka

Förskolorna som ligger lite utanför centrum i Uppsala är tillfälliga paviljonger för att lösa den akuta platsbristen. Båda förskolorna rymmer 8 avdelningar med totalt 144 barn vardera. Detta ställer stora krav på en välplanerad och funktionell utemiljö.

För att gårdarna ska erbjuda kvaliteter för lek och lärande, trots att de är tillfälliga lokaler, har ett program för utformningen tagits fram. Fokus har legat på sinnesupplevelser, tillgänglighet, en variation mellan lugna och aktiva områden samt att ute­miljön på kort tid ska erbjuda en robust grönska.

Eftersom förskolorna rymmer så många barn har utemiljön delats in i olika rum. Det första som barnen möter är en stor och generös samligsyta, med ingångar till varje avdelning och bänkbord för utomhus­fika. Därifrån leder en gradient med mer gene­rösa och öppna ytor ju längre bort man kommer. Möjligheten för barnen att dra sig undan har varit viktig. För att uppnå det har kojor och buskage av salix därför place­rats ut på olika delar av gårdarna. Här kan barnen få en välbehövlig paus, antingen själva eller i grupp. Variationen mellan dessa ytor gör att gårdarna erbjuder något för alla sinnesstämningar.

Salix valdes för att snabbt bilda buskage, som även tål att lekas i. Salixspön som stuckits ned i marken bildar tunnlar och kojor, utmärkta för lek. En annan viktig del av utformningen har varit att ta tillvara nedhuggna träd och schaktmassor. Trädstockarna användes som bänkar och massorna formades till kullar, vilket både givit fler lekmöjligheter och sparat transporter.

Väpnaren & Rosendal

  • Kund: Uppsala kommun
  • Projektets start/slut: 2010-2011
  • Färdigställt: 2011
  • Storlek/Yta: 14 900 m²
  • Ort: Uppsala
  • Fotograf/Illustratör: Göran Ekeberg

Team

  • Martin Ehn Hillberg
  • Hanna Linde

Byggnadstyp

Liknande projekt