Gå tillbaka

SEB utredde en flytt till Södra Värtan för att samla verksamheten, i en ny stadsdel med stark hållbarhetsprofil. En samlokalisering som skulle ge en flexibel arbetsplats som kunde anpassas efter marknadens och verksamhetens behov för att förbättra samarbetet mellan olika avdelningar inom banken.

I vårt förslag representeras byggnaderna i kv Antwerpen av att verksamheten går från slutenhet till öppenhet och transparens, en mix av aktiviteter, som vänder sig till kunder, medarbetare och boende. De fyra kvarteren bildar ett sammanhang i en levande stadsmiljö.

Gaturummen får liv av butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningarna och en egen karaktär med utåtriktade atrium som bryter upp de stora kvarteren i mindre sträckor samt grönska och ljus bidrar till stadsrummens kvalitet.

Förslaget bygger på att huvudentréerna till tre av de fyra kvarteren samlas kring områdets centrala stråk. På så vis skapar man tillfällen till många möten. Hus 1 i det norra kvarteret längs kajen har ett eget formspråk med rundade former och ett snitt som öppnar för stora grönskande terrasser till varje plan. Byggnaden inrymmer många av verksamhetens gemensamma funktioner som mötesrum och en hörsal.

Hus 2, det största av SEB:s fyra markanvisade kvarter är gestaltad som en kvartersstor byggnad med en stark karaktär. Det är här huvudkontorets hjärta är placerat och det är hit man kommer först som besökare, genom det stora entrérummet. Detta hus skiljer sig från de andra genom att vara en solid byggnad i mörkare jord­färger som står för trygghet och stabilitet men som bryts upp och öppnar sig mot besökaren.

Byggnadskroppen är uppdelat i en större byggnadsvolym, ”triangeln” och en mindre, ”skärvan” förbundna av det stora generösa entrérummet “sprickan”. De olika delarna ges en varierad fasad så att det växlar mellan ett tungt respektive transparent uttryck när man rör sig i gaturummet. Burspråken vinklar sig från solen men mot vattnet och utsikten för att minimera solvärmelast och samtidigt ge bästa dagsljusinsläpp och utblick. “Sprickan” är entrérummet där alla möts, det möbleras som SEB:s vardagsrum och här har man också kontakt med de meeting­points som ligger som bryggor mellan byggnadens två huvudkroppar.

Handlarrummet är hjärtat i verksamheten och därför också placerat centralt i byggnaden. Runt amfiteatern finns stora anslutande ytor för mer traditionell handlarsittning, med god överblick över det cirkulära rummet och mot värtan i de generösa glasöppningarna.

Ovanpå handlarrummet ligger ljusgården, även den centralt i byggnaden. Det blir den dagliga mötesplatsen där man fikar och samtalar men kan även användas som eventlokal för fest eller tillfälliga utställningar.

De övriga två kvarteren in mot allén har arbetsplatser och publika lokaler. Husen har alla olika karaktär och taken utformas med gårdar och terrasser. Fotgängare och cyklister prioriteras för att minimera belastningen på områdets gator. I planeringen ingår att planera för en tidig utbyggnad av kollektivtrafiken.

Samtliga byggnader utformas för att ge goda förutsättningar för uppförande av bostadsbebyggelse i omkringliggande kvarter vad gäller buller, ljus och kontakt med vattnet. Volymen reser sig mot söder och sänker sig mot norr där man planerar bostäder. I de nedre våningarna ges möjlighet för publika lokaler.

SEB – Förstudie

 • Kund: SEB
 • Projektets start/slut: 2012-2013
 • Storlek/Yta: 120 000 m² (6 500 arbetsplatser)
 • Ort: Stockholm
 • Fotograf/Illustratör: White View

Team

 • Thomas Rudin
 • Sara Grahn
 • Robert Schmitz
 • Ulla Bergström
 • Hanna Plato
 • Thomas Peinert
 • Oskar Nordquist
 • Hugo Franklin
 • Britta Holmblad
 • Erik Eriksson
 • Marja Lundgren
 • Emelie Westergren
 • Robert Niziolek
 • Mats Holmberg
 • Sam Keshavarz
 • Angelica Bierfeldt Liptak
 • Maria Orvesten
 • Ulf Thrysin
 • Eva Nordberg
 • Max Zinnacker

Liknande projekt