Gå tillbaka

Rigshospitalet är idag ett väldefinierat område omgivet av Fælledparken och Amorparken som ger platsen en tydlig grön potential. Samtidigt hänger området samman med staden – sjukhusets framsida är vänd mot Blegdamsvej. Om man rör sig på området uppfattar man hela tiden Fælledparkens och Amorparkens närvaro och på vissa platser finns outnyttjad potential för en förening mellan park och sjukhus. Denna gröna potential har varit en tydlig ledstjärna i vårt arbete.

Utmaningarna
Det är viktigt att Rigshospitalet möter staden på ett sätt som är bra för både de boende i området och sjukhusets patienter.

De två centrala byggområdena, Ia och Ib, rymmer flera stora utmaningar som till sin natur kräver otraditionella lösningar. Det handlar om en plats där byggnadens fotavtryck begränsas till vissa områden kring Finsen och som genomkorsas av infarterna till akutmottagningen, vilken ligger exponerad mot staden och insynen från de boende i kvarteret mittemot.

Visionerna
Vi anser att Rigshospitalet passar väl in i idén om Nørre Campus och kan tillföra en särskild grön profil till familjen av vetenskapliga institutioner. Det är därför viktigt att den övergripande campustanken, samt den befintliga Fælledparken, införlivas i grundplanen.

Visionen är att synliggöra forskning och vetenskap i en öppen och levande miljö, där Fælledparken sträcker sig in i byggområdena och skapar grönska i konstruktionens utomhusytor. Målet är ett naturligt underlag där funktionella krav på sammanhängande ytor och möjlighet att röra sig tvärs genom sjukhusområdet sätts i första hand. Med detta i bakhuvudet har vi eftersträvat en enhetlig huvudlinje som både tillgodoser de arkitektoniska och funktionella kraven och utnyttjar platsens potential och dessutom förverkligar våra visioner på bästa möjliga sätt.

Det gröna sjukhuset
De viktiga kommunikationsområdena, kafeteriorna och utbildningsfunktionerna är placerade i ögonhöjd/markplan och bidrar därför till att ge anländande patienter och besökare ett mänskligt intryck. Samtidigt öppnas möjligheten att skapa ett grönt landskap där Fælledparken införlivas i bebyggelsen och konstruktionen integreras i Nørre Campus-idén. Denna förgröning kommer att utgöra en attraktiv resurs för patienter och personal och fungera som ett filter mellan det pulserande livet vid huvudingången och de lugnare vistelsemiljöerna inne på anläggningen. Balansen uppstår i spänningen mellan det ordnade och systematiska och det levande och informella. Resultatet blir en öppen och inbjudande byggnad som med enkla medel ger uttryck för en distinkt identitet och tydliga riktlinjer för framtidens Rigshospital. Vårt mål är att detta projekt ska utgöra ett genomgående grönt exempel inför arbetet med resterande och framtida byggområden. I den här omgången har visionen förts vidare till arbetet med patienthotellet/administrationsbyggnaden och parkeringshuset.

Den nya säng- och behandlingsbyggnaden
Den nya säng- och behandlingsbyggnaden startar på andra våningen. Här kan byggnadsvolymen sträcka ut sig fritt över Finsencentret och ända bort till de perifera byggområdena. Byggnaden tar hänsyn till underlagets komplexitet i alla fyra riktningar och ser ut att sakna baksida. X-formen öppnas upp mot Fældeparken och den befintliga huvudingången. Den lätt uppbrutna fasaden på byggnaden som vetter mot Blegdamsvej mjukar upp den skarpa kontrasten mellan Rigshospitalets omfattande volym på ena sidan och den välkända köpenhamnska kvartersstrukturen på motsatta sidan.

Säng- och behandlingssektionerna betraktas som sårbara funktioner. Dessa delar lyfts därför upp för att säkerställa optimala dagsljusförhållanden och utsikt. På så sätt förhindras också onödig insyn i och störning av de kliniska funktionerna. Om en patient behöver skifta fokus från det faktum att han är inlagd kan han dock betrakta den livfulla trädgården från sitt sovrum, eller gå ut och vara en del av det.

Forskning i centrum
Forskningen förlänger axeln från Panum över Vidensbron, vidare in i byggnadens nya Vidensbånd och ner mot Blegdamsvej med den stora hörsalen och kommande Vidensplads. Därigenom ingår forskning och utbildning i byggnadens ryggrad och bildar en aktiv och synlig punkt i stadsbilden. Stadens skala införlivas i byggnadens nedre behandlingsplan, som tillsammans med hörsalen införlivas i det omkringliggande kvarterets höjd. Därigenom löper stadens skikt genom hela området.

Klinikbyggnaden
Klinikbyggnaden har formen av ett kryss med den ena axeln vinkelrät mot den befintliga huvudbyggnaden och den andra vinkelrät mot nybygget på Ia-området. I skärningspunkten mellan de två axlarna ligger det centrala kommunikationsområdet. Kommunikationsområdet ger på så sätt enkel åtkomst till alla funktioner. Samtidigt skapas en direkt förbindelse från huvudaxeln i det befintliga sjukhuset till ankomstområdet i den nya säng- och behandlingsbyggnaden.

Rigshospitalet

  • Kund: Region Hovedstaden/ Rigshospitalet
  • Projektets start/slut: 2011-2011
  • Färdigställt: 2011
  • Storlek/Yta: 76.100 m²
  • Ort: København
  • Fotograf/Illustratör: White

Byggnadstyp

Liknande projekt