Gå tillbaka

Utformningen skapar förutsättningar för en vård i en välkomnande och läkande miljö som stärker delaktighet och värnar patientens integritet. Arkitekturen främjar patientens tillfrisknande och steget tillbaka till det vardagliga livet genom att stödja självständighet, frihet och möjlighet till eget ansvar. Dessutom skapas en avstressande, lugn och säker arbetsmiljö för personalen och goda möjligheter till delaktighet och samvaro med närstående och besökare. Lokalerna utformas efter verksamhetens vision så att arbetet kan ske på ett effektivt sätt.

Vad är psykiatrins kvarter?
Psykiatrins kvarter består av en befintlig byggnad, byggnad 24, och två nya byggnader under den gemensamma beteckningen byggnad 22; stjärnan och torget med glasgången.

Stjärnan byggs efter rivning av byggnad 23, som idag rymmer barn- och ungdomspsykiatri. Torget blir en ny viktig entré på sjukhuset. Det sammanlänkar byggnad 24 och stjärnan och skapar genom glasgången en förbindelse till restaurangen i byggnad 35.

Verksamheter
Psykiatrins kvarter rymmer både öppenvård, heldygnsvård och akutmot­tagning för VUP och BUP samt kvartersgemensamma funktioner och lokaler för SÄS campus. Efter en omfattande ombyggnation erbjuder byggnad 24 lokaler för VUP öppenvårds- och dagvårdsmottagningar samt personallokaler och administrativa ytor.

Byggnad 22, stjärnan, innehåller lokaler för VUP:s akutmottagning och heldygnsvård samt BUP. Inom stjärnan finns även lokaler för ECT (elektrokonvulsiv behandling) för patienter inom heldygnsvård och för polikliniska behandlingar, samt gemensam rehabi­litering för patienter inom heldygns- och öppenvård.

På torget finns kvartersgemensamma funktioner och flera lokaler för SÄS campus.

Läkande arkitektur
Under det senaste decenniet har frågan om arkitekturens läkande egenskaper väckt allt större intresse i Sverige. Erfarenheter och nya forskningsrön visar på ett starkt samband mellan den fysiska vårdmiljön och patienternas välbefinnande och återhämtning. Utöver de rent funktionella aspekterna av byggnader är det viktigt att väga in vårdmiljön. Inom psykiatrin, där patienter ofta stannar under en längre tid, har dessa frågor stor betydelse.

White arkitekter har stor erfarenhet av byggnader för psykiatri, erfarenheter som nu också är föremål för forskning. Det sker genom arkitekt Stefan Lundins doktorandtjänst vid Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers tekniska högskola. I projektet psykiatrins kvarter bevakar han frågorna kring läkande arkitektur. I projektet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset i Göteborg, färdigt 2007, utfördes en analys av den statistik som redovisade omfattningen av tvångsåtgärder gentemot patienter före respektive efter flytten till de nya lokalerna. En betydande minskning noterades av både tvångsmedicinering och bältesläggning.

Det fanns anledning att tro att minskningen var relaterad till den fysiska miljöns utformning.

Arkitekttävlingen, WAN Award 2013 och förstudien
År 2011 vann White arkitekter arkitekttävlingen om psykiatrins hus på Södra Älvsborgs sjukhus. Syftet med tävlingen vara att få förslag till en nybyggnad på byggnad 23:s tomt.

Ur juryns utlåtande:

”Förslaget är väl genomarbetat med en presentation som visar kunskap och inlevelse i byggnadens framtida verksamhet. Huvudidén med en byggnad i y-form är tilltalande och ger en funktionell lösning och goda sambandsmöjligheter för vårdavdelningarna. Att förlägga byggnaden i samma riktning som hus 24 och inte följa sjukhusets huvudriktning skapar en sammanhållen psykiatri och en angöringsyta framför huvudentrén. Byggnaderna har en modern och fräsch utformning med en egen identitet som samspelar väl med sjukhuset i övrigt”.

År 2013 vann projektet WAN Award i kategorin Best Future Healthcare Building.

Den internationella juryn kallade projektet för ”simply spectacular” och berömde White för användningen av det befintliga ljuset och samspelet med den omkringliggande miljön som kommer att bidra till patienternas tillfrisknande.

Under programarbetet 2011-2013 förstärktes projektets ambition att skapa ett samlat kvarter. Under 2013 gjordes en ny förstudie där projektet berikades med torget och glasgången för att stärka sambandet mellan öppen- och heldygnsvården och för att skapa en värdig och välkomnande entré till hela kvarteret.

Övergripande gestaltningsprinciper
Redan inför arkitekttävlingen 2011 inledde White arkitekter en designprocess för att identifiera huvudprinciper som skapar en optimal och läkande psykiatrisk vårdmiljö.

Genom workshops och intervjuer samlade projektgruppen kunskap och erfarenhet från interna kompetenser (arkitektur, landskap, vård, forskning, hållbarhet, säkerhet), representanter från vårdprofessionen (vårdare, sjuksköterskor, läkare) och representanter från olika psykiatriska brukarorganisationer. Projektgruppen konkretiserade sedan kunskapen i sex gestaltningsprinciper:

Småskalighet och variation
När man närmar sig kvarteret får det inte upplevas som en storskalig institution. Interiört undviks långa och monotona korridorer och mindre enheter skapas. Stjärnan anpassas till tomtens unika kvalitéer och varierade topografi.

Byggnaden är inbäddad i grönska och i sluttande terräng samtidigt som interiören får skiftande vyer mot naturen och varierade dagsljusförhållanden. Torget är småskaligt, i ett plan, som ett mellanrum mellan byggnad 22 och byggnad 24.

Frihet och möjlighet till social interaktion
Patienten ska ha möjlighet att välja enskildhet eller olika grader av socialt umgänge. Därför finns olika rum; det lilla allrummet, stora dagrum, aktivitetslokaler samt gårdarna. Vårdrummet är den privata vrån där enkelrummen har balkonger och fönster mot naturen.

Delaktighet
Patienter, personalen och närstående är jämlika och delaktiga i vården. Rummen för samvaro dimensioneras så att personal och närstående kan umgås tillsammans med patienterna och i samtalsrummen kan jämlika möten ske.

Säker och läkande vårdmiljö
En viktig, och för utformningen avgörande fråga, är säkerheten. Hur säkerheten utformas har stor betydelse för hur psykiatrins kvarter upplevs. Därför ska säkerhetsanordningar vara så diskreta som möjligt för att inte i onödan påminna den sjuke om dess belägenhet och för att undvika att hot- och våldsbeteenden triggas.

Ljusa miljöer
Dagsljuset har en läkande effekt och lokalerna utformas för att dra nytta av väderstrecken. Gårdarna leder ljuset längst in i lokalerna och mitt i avdelningens hjärta erbjuder dagrummen dagsljus, varierande utblickar och grönska som skapar en känsla av frihet i alla våningsplan.

Skiftande utemiljöer
Landskapet gestaltas så att det kan upplevas på flera olika sätt. Gårdarna erbjuder sinnesupplevelser, inbjuder till aktivitet och uppmuntrar till kontakt mellan människor. Gårdarna har naturkaraktär och avslutas mot omgivningen med transparenta skärmar för att hindra rymning med också för att ge känslan av frihet och utsikt. En slingrande stig till naturområdet skapar möjlighet till promenader och en mer aktiv gård gestaltas i anslutning till rehabiliteringsenheten.

Kvarterets gestaltning och val av material
Gestaltningen baseras på de övergripande principerna för läkande arkitektur som har varit vägledande för all utformning, från den första volymskissen till val av material och detaljer.

Kvarteret består av två större byggnadsvolymer och en lägre volym mellan dem som är torget. För att hålla ihop kvarteret har både byggnad 22 och byggnad 24 puts av samma typ och kulör. I båda byggnaderna är fönstren som öppningar i en mur och storleken på fönster och glaspartier är olika. Båda byggnaderna är täta och massiva medan torget är lätt och transparent.

På insidan finns en konsekvent användning av trä för väggbeklädnad, stomme eller golv i valda delar. Trä är ett naturligt och varmt material som binder ihop kvarteret och skapar en ombonad och avstressande miljö. Färgsättning bidrar till att synliggöra olika platser och hjälpa till i orienteringen. Färgskalan är hämtad från naturen och har milda kulörer.

Valda material och detaljer möter de krav som ställs på moderna vårdbyggnader. Det handlar om krav på hygien, städbarhet, drift, tillgänglighet, hållbarhet och miljö. Smarta materialval och robusta detaljer garanterar även ett vackert åldrande. Gårdarnas utformning grundas också på kunskap om utemiljöns betydelse för vården. Innehåll och karaktär är kopplat till omgivningen utanför – ”park” i väster, ”skog” i öster. Den gröna volymen är det sammanhållande inom vilka platser, ytor och funktioner underordnar sig.

30 sustainable Nordic buildings
Projektet valdes av Nordic Built i höst 2015 för boken 30 sustainable Nordic buildings som enda svenska vårdprojekt. Publikationen lyfter framför allt projektets ambitioner när det gäller den sociala hållbarheten, processen i tät dialog med brukare, det humanistiska synsättet och samverkan med platsen och naturen.

Psykiatrins Kvarter, Södra Älvsborgs sjukhus

 • Kund: Västfastigheter
 • Projektets start/slut: 2011-2018
 • Färdigställt: 2021
 • Ort: Borås

Utmärkelser

 • WAN Awards 2013, Best Future Healthcare Building

Team

 • Cristiana Caira - ansvarig arkitekt
 • Carl Molin - uppdragsledare
 • Magnus Bunner - handläggande arkitekt
 • Björn Bondesson - handläggande arkitekt
 • Stefan Lundin
 • Karin Jakobsson
 • Katharina Thullner
 • Johanna Raflund Tobisson
 • Ylva Andersson
 • Stig Olsson
 • Saga Karlsson
 • Jens Axelsson
 • Maria Sondén
 • Emma Persson
 • Linn Roldin
 • Rikard Sjöberg
 • Lena Osvalds
 • Malgorzata Zboinska
 • Kristoffer Lind

Byggnadstyp

Liknande projekt