Gå tillbaka

För att öka framkomligheten genom Alingsås planerar Trafikverket att bygga om E20 till motorvägsstandard i befintlig sträckning. Syftet med detaljplaneprogrammet är att analysera förutsättningarna för, och föreslå en framtida utveckling utifrån tre olika utformningsalternativ.

Planprogrammet har baserats på en värdebaserad stadsutvecklingsmodell med utgångspunkt i visionen Sammanhållen Stad och med människan i centrum. Fem strategier har tagits fram för att säkerställa visionen: Skapa attraktiva stråk, Ge plats för liv, Stärk identiteten, Skapa stadsmässig entré från E20, Förstärk blå och gröna värden.

White har jobbat med tre olika alternativ för hanteringen av den tydliga barriären E20. Det alternativ som bygger på en nedsänkning och överdäckning av E20 har valts som inriktningsalternativ. Denna utformning bedöms innebära bäst förutsättningar att uppfylla de fem strategierna och där människan står i fokus.  Med en robust planstruktur ges goda förutsättningar för att skapa en attraktiv blandstad med plats för liv.

Arbetssättet har varit iterativt i samarbete med kund och underkonsult, på ett mycket dynamiskt och konstruktivt sätt.

Planprogram Alingsås – genomfart E20 och Lyckan

  • Kund: Alingsås kommun
  • Projektets start/slut: 2016-2017
  • Färdigställt: 2017
  • Ort: Alingsås
  • Fotograf/Illustratör: White arkitekter

Team

  • Martin Clase - Ansvarig arkitekt
  • Simon Svensson - Uppdragsledare
  • Anna-Sofia Sjööquist - Uppdragsledare
  • Nazdar Ghalali - Handläggande arkitekt
  • Moa Lipschütz - Handläggande specialist social hållbarhet

Liknande projekt