Gå tillbaka

Den psykiatriska avdelningen rymmer totalt 115 sängplatser och gemensamma funktioner. Den har en egen identitet samtidigt som den bjuder in till samarbete med det somatiska sjukhuset i fråga om behandling och patientförlopp och erbjuder stimulerande miljöer för såväl patienter som anhöriga och personal.

Samverkan underlättas av den fysiska kopplingen till det befintliga sjukhuset och inte minst av det spännande landskap som den nya byggnaden placeras i.

Syftet var att skapa arkitektur som stärker patientens personliga trygghet och främjar kontakt med omvärlden under behandlingstiden.

Det nya psykiatriska sjukhuset består av sju sektioner placerade som en utvikt solfjäder runt en huvudaxel. Huvudaxeln, som startar vid entréområdet och anslutningen till det somatiska sjukhuset, kopplar samman de tre kommunikationsområdena och ingången till respektive sektion. Via axeln förflyttar man sig mellan reception, klinik, kafeteria, mottagning, aktivitetsrum, behandlingsrum, hörsalar och undervisningslokaler samt har tillträde till uterum och trädgård. Huvudaxeln avslutas i en sporthall och takterrass med utsikt över omgivningarna.

Sektionerna är komprimerade på så sätt att de gemensamma funktionerna tillsammans bildar ett sammanhängande område avdelat med trädgårdsytor. Tack vare denna komprimering smälter gång- och vistelseytorna samman. De aktiva ytorna utökas därmed och kan användas flexibelt. De in- och utåtvända förbindelserna till grönområdena utanför ger lokalerna ytterligare en dimension.

Sektionerna spretar ut från huvudaxeln i olika riktningar men är utformade enligt i princip samma koncept med 16 sängar (BUP: 9 respektive 10 sängar), vilket förbättrar flexibiliteten. De upplevs dock på olika sätt beroende på orientering och marknivå. Varje nivå utgår från byggnaderna och lägger grunden till de intilliggande uterummens intima och utåtriktade karaktär. På så sätt standardiseras anläggningen i fråga om byggbarhet. Samtidigt skapar den ”flikiga” konstruktionen stor variation.

Sektionerna har utformats enligt samma grundprinciper som de offentliga utrymmena, det vill säga överskådlighet och utsikt – bara i mindre skala. Här skapar de inåtvända trädgårdarna uterum som tillsammans med de mer utåtvända grönområdena mellan och utanför sektionerna kan användas för olika upplevelser samt vistelse/aktivitet.

Den fysiska miljön ska integrera funktionella krav, rumsliga upplevelser och sinnesintryck. Arkitekturen och landskapet ska stimulera behandlingen genom element som natur, färg, ljus och utsikt.

Geropsykiatri
Den här sektionen kännetecknas av stora rum eftersom hänsyn måste tas till patienter med nedsatt rörlighet och olika hjälpmedel. Det är därför viktigt att de gemensamma utrymmena inbjuder till användning. De måste upplevas avslappnande och ge utrymme för förflyttning inom sektionen och ut i trädgården. Genom uterumsprincipen skapas överblick över alla gång- och gemenskapsytor och patienterna uppfattar personalens närhet visuellt.

Barn och ungdomar
Med den valda strukturen, där 2 flyglar (10 respektive 9 sängplatser) sträcker sig ut från ett nav, är det möjligt att separera sektionerna för barn respektive ungdomar utan att personalen måste delas upp. I nära anslutning till sektionen ligger ett mångfunktionellt behandlingsrum med gott om plats för olika aktiviteter. Utomhusytorna rymmer anläggningar för fysisk aktivitet som bollplaner, lekplatser och ”orörd” natur. Sektionen är perfekt placerad vid övergången till det somatiska sjukhuset. På så sätt underlättas förflyttningen mellan skola och klinik i familjehuset.

Allmän vuxensektion
De fem avdelningarna med 16 sängar vardera, varav 2 platser för överviktspatienter, är i princip uppbyggda på samma sätt. Sektionen omfattar 2 uterum omgivna av gemenskapsytor. Mellan gårdarna ligger sektionens centrum till vilket uppehållsrum/matsal och kök samt behandlingsrum o.d. är kopplade. Härifrån har man tillträde till både trädgårdar och terrasser/uterum på 2 sidor. Sektionens patientrum är grupperade i enheter om 2–4 sängar som var och en kan avgränsas till ett eget utrymme med hjälp av skärmar.

Interiören ger varierade rumsliga intryck som främjar olika sociala aktiviteter – från stilla samtal och utveckling av sociala färdigheter i behandlingsmiljöer till fysisk aktivitet genom idrott och träning.

Personalens arbetsutrymmen och kontor ligger vid sektionens ingång. På så sätt hänger de samman med och optimerar personalutrymmena i mittaxeln. Byggnadernas solfjäderform ger också personalen god överblick över alla funktioner. Därmed behöver tjänstgörande personal inte delas upp, även om delar av patientområdena är avskärmade. Sektionerna mynnar ut i en stor terrass med utsikt över det vidsträckta landskapet.


Projektet är ett samarbete mellan DEVE och White, även Ark Plan och Wessberg.

Aabenraa Psykiatriska sjukhus

 • Kund: Region Syddanmark
 • Projektets start/slut: 2011-2013
 • Färdigställt: 2015
 • Storlek/Yta: 20.000 m²
 • Lägenheter / rum: 115
 • Ort: Aabenraa
 • Fotograf/Illustratör: Adam Mørk, Signe Find Larsen, DEVE
 • Film: Region Syddanmark

Team

 • Morten Vedelsbøl
 • Jette Sandberg
 • Abbas Fathi
 • Peter Houd
 • Trine Majgaard
 • Mikael Knudsen
 • Søren Ahrendt
 • Kim Franke
 • Anders Danø

Liknande projekt