Gå tillbaka

Sjukhuset i staden
I tuff konkurrens vann White 2006 formgivningstävlingen för det nya sjukhusbyggnaderna och nu har två av landets ledande arkitektkontor – White och Tengbom – bildat White Tengbom Team som fortsätter arbetet med Nya Karolinska Solna. Ett av huvudmålen för projektet är att stärka samverkan mellan vård, forskning och utbildning. I intilliggande kvarter ersätts dagens motorleder med en ny stadsdel, Hagastaden, med hög densitet och dynamiskt innehåll. Motorn i den nya stadsdelen heter Nya Karolinska Solna – en toppmodern sjukhusfacilitet vars verksamhet öppnade 2016. Projektet genomförs i Offentlig Privat Samverkan (OPS). Nya Karolinska Solna byggs och drivs av Swedish Hospital Partners, ett projektbolag som ägs av svenska Skanska och brittiska Innisfree.

Arkitekturen
Med Nya Karolinska Solna introduceras en skala med väsentligt högre densitet jämfört med dagens Karolinska Universitetssjukhus och Stockholms innerstad. De höga kärnfasaderna står i kontrast mot de lägre mantelbyggnaderna vars takkrön harmonierar med omgivningen. Stor omsorg läggs på den yttre miljön, i synnerhet den samlande universitetsparken mellan institut och sjukhus. I huvudentrén mot torget möts besökaren av den generösa entréhallen med servicefunktioner. Materialen i de publika miljöerna är tidlösa; natursten, glas, stål med inslag av ljusa träslag som förmedlar högklassig skandinavisk arkitektur. Kulör- och materialkonceptet utgör tillsammans med skyltning, ljussättning och konstnärlig gestaltning ett viktigt verktyg för att stärka orienterbarheten och sätta fokus på miljöns betydelse för ett snabbare tillfrisknande.

Generalitet och flexibilitet
Nya behandlingsmetoder och den allt snabbare medicintekniska utvecklingen ställer nya krav på utformning av vårdens lokaler. Det nya sjukhuset byggs därför med en generell byggnadsstruktur avseende våningshöjder, stomme och installationer. Allt för att främja en hållbar och flexibel användning med höga krav på snabb föränderlighet.

Patienten först
Nya Karolinska Solna utformas med en miljö där patientens välbefinnande står i centrum. Alla inneliggande patienter får eget rum med tillhörande hygienrum och plats för anhöriga. Enkelrummet stärker patientens integritet, trygghet och ger ökad säkerhet till exempel genom minskad smittspridning. Enkelrummet ger också plats för patientnära vård där vårdteam med olika professioner samlas runt patienten. Sjukhuset utformas med hänsyn till integritet. Korridorer delas upp i publika och professionella zoner så att inneliggande patientflöden/sängtransporter separeras från flöden av mer publik karaktär.

Minimal miljöpåverkan
De nya sjukhusbyggnaderna utformas för att uppnå högsta klass i Miljöbyggnad samt LEED, nivå guld för anläggningen som helhet. Byggnadens energiförbrukningsmål är 110 kWh/m2 år vilket mer än halverar förbrukningen jämfört med idag. All energi ska vara ”grön” och komma från förnyelsebara energikällor.

BIM – projektering i 3D
Projektet är Sveriges största BIM-projekt. Att nå de arkitektoniska ambitionerna ställer också höga krav på BIM-projekteringen där White Tengbom Team tillsammans med Skanska bygger upp stor kunskap och utvecklar metoder för allt från visualisering till detaljprojektering och informationshantering.

Forskningsbyggnad U2
Som en del av White Tengbom Team har White utformat en flexibel högteknologisk forskningsbyggnad inom Nya Karolinska Solna-projektet. Byggnad U2 kommer att vara Nordens mest avancerade laboratorium för vårdnära forskning, strategiskt placerad mellan det nya sjukhuset och Karolinska Institutets nya superlab Biomedicum. Planlösningen består av två flexibla labbkärnor med helt redundanta system som omges av en omslutande mantel med skrivplatser. Inom huset kommer man att samutnyttja avancerad utrustning och speciallab. Byggnaden är certifierad till Miljöbyggnad Guld.

VD White Tengbom Team:
Per-Mats Nilsson

Övriga medarbetare:
White Tengbom Team

Nya Karolinska Solna

 • Kund: SHP (Swedish Hospital Partners)
 • Projektets start/slut: 2010-2018
 • Färdigställt: 2018
 • Storlek/Yta: 330 000 kvm (9-12 våningsplan)
 • Lägenheter / rum: 630 vårdplatser och 100 dagvårdsplatser
 • Kostnad: 14.5 miljarder (exkl. utrustning)
 • Ort: Stockholm
 • Fotograf/Illustratör: White Tengbom Team
 • Operationssalar: 35
 • Mottagningsrum: 180
 • Strålningsbunkrar: 8
 • Antal platser för forskare och studenter: 1000
 • Miljöcertifierat: LEED Guld och Miljöbyggnad Guld

Länkar

Byggnadstyp

Liknande projekt