Gå tillbaka

Ett hus som sjuder av liv – dygnet runt

Väsby Nya Gymnasium är en av flera skolor och verksamheter i Messingen. Här ryms även ett byggymnasium, kommunal musikskola, bibliotek och väntsal för pendlare. Multilokaler för idrott, kultur och konferens samt café och restaurang får huset att sjuda av liv från tidig morgon till sen kväll. Samspelet mellan utbildning och föreningsliv skapar en spännande mötesplats i hjärtat av Upplands Väsby. En plats som genom tradition, förnyelse, inspiration och utveckling markerar starten för framtidens småstad.

Historisk mötesplats

Området vid stationen har sedan 1900-talets början varit Väsbys viktigaste plats. När industrin flyttade började platsen förfalla, vilket sammanföll med behovet av att förnya gymnasieskolan och hitta bättre lokaler för bibliotek och musikskola. Med den nya byggnaden har kvarteret Messingen blivit motor för Upplands Väsbys utveckling, och stationsområdet har än en gång blivit den viktigaste platsen både för de som bor i Upplands Väsby och dess besökare.

Vända trender

Att erbjuda Mälardalens mest attraktiva gymnasium var visionen när White fick i uppdrag att utreda ett nytt gymnasiealternativ för Upplands Väsby. Utmaningen man hade framför sig var ett vikande elevunderlag och brist på verksamhetsanpassade lokaler. När Vilunda gymnasium sedan skulle renoveras upptäcktes stora byggtekniska skador, samtidigt som tillströmningen av elever fortsatte att minska. White övertygade politikerna om fördelarna med att bygga nytt och hållbart. Samtidigt som vi fokuserade på hållbarhetsfrågor ställdes frågan om vad som gör en skola attraktiv? En etnografisk studie genomfördes, där elever och personal från flera skolor intervjuades kring hur den byggda miljön ska bidra till attraktionskraften. Svaret blev att en satsa på en öppen byggnad med ett tydligt ansikte utåt och plats för sociala aktiviteter. Eleverna önskade en trygg och öppen mötesplats där man syns och känner sig sedd.

Flera i samverkan

Efter studieresor, workshops och strategiska diskussioner framträdde en bild där gymnasieskolan tog formen och rollen av ett kreativt kunskapscentrum i Upplands Väsby. Två gymnasieskolor; Väsby Nya Gymnasium och Peabskolan integreras med den kommunala musikskolan, kommunbiblioteket, lokaler för idrott med multifunktion för samlingar, evenemang och föreställningar samt en gemensam entré, café och restaurang för att även kunna serva en framtida expansion. Fasaden har en industrikaraktär som för tankarna till platsens historia. Den utvändiga gestaltningen består av perforerade plåtar med varierande transparens som löser upp den enkla kubiska formen. Cortenlamellerna utgör utvändig solavskärmning, ger kulör samt en kontrast till de glasade delarna av huset.

Varierade lärmiljöer

Byggnaden har ett rikt inre landskap med varierade miljöer som stimulerar till lärande, aktiviter och idéer. För att understödja olika pedagogiska former finns teamlokaler som delas av både elever och lärare. Miniaulor, grupprum, öppna lärandemiljöer och vanliga klassrum ger utrymme för nya arbetssätt och gör att var och en kan välja den lärstil som passar bäst.

Hållbarhet i fokus

Höga hållbarhetsmål sattes upp tidigt i projektet. Byggnaden är under certifiering och kommer att klassas enligt Miljöbyggnad. Det innebär att byggnaden har hög byggnadsstandard avseende ett flertal faktorer som påverkar dess brukare ur hälso- och trivselsynpunkt. Det betyder också att byggnaden har utformats på ett sådant sätt att det sparar miljön ur energi- och kemikalieperspektiv. Byggnaden har försetts med sedumtak. Takets växter fångar upp en hel del av det sura regn som annars hamnar i dagvattenbrunnarna. Sedumtak ger också en jämnare temperatur i byggnaden, samtidigt som det absorberar luftföroreningar, dämpar buller och fördröjer dagvattnet. Byggnadsvolymen är kompakt, vilket är energi effektivt och minimerar materialåtgång i fasader.

Den moderna småstaden

White fick i uppdrag att ta fram detaljplan för hela kv Messingen samt göra utformningen av den yttre miljön och även rita den kombinerade skolgården och stadsdelsparken. Processen har byggt på ett tätt samarbete mellan flera olika specialister och kompetenser inom White i nära samverkan med Upplands Väsby kommun, Peab och verksamheten. Messingen invigdes i augusti 2011. Väsby Nya Gymnasium lockar nu även elever från andra kommuner och ytterligare verksamheter flyttar in i huset. Visionen att skapa mer än en skola har visat sig framgångsrik. Med ett kunskapsbaserat multihus skapar Upplands Väsby inte bara en attraktiv mötesplats. Här byggs den moderna småstaden.

Messingen pdf för nedladdning

Messingen, Väsby Nya Gymnasium

 • Kund: Upplands Väsby kommun och Peab
 • Projektets start/slut: 2009-2011
 • Färdigställt: 2011
 • Storlek/Yta: 15 800 m²
 • Ort: Upplands Väsby
 • Fotograf/Illustratör: Åke E:son Lindman och Thomas Zaar

Länkar

Utmärkelser

 • Stora Samhällsbyggarpriset 2012

Team

 • Klara Frosterud - ansvarig arkitekt
 • Hans Forsmark - ansvarig arkitekt
 • Frida Munktell
 • Hans Swensson
 • Raimo Joss
 • Anders Olausson
 • Per Wikfeldt
 • Martin Ceder
 • Yara Hormazábal Cortés
 • Anders Wiil
 • Karin Höök
 • Sofia Eskilsdotter
 • Sofia Palmer
 • Elise Juusela-Norberg
 • Maja Abrahamson
 • Karolina Nyström
 • Erik Eriksson
 • Björn Norén
 • Leif Johansson
 • Margaretha Nilsson
 • Petter Lindencrona
 • Lovisa Kihlborg
 • Jan Wijkmark
 • Rosmari Johansson
 • Magdalena Franciskovic
 • Marie Oldfeldt
 • Viktoria Walldin
 • Kaveh Vaez
 • Niklas Singstedt
 • Katharina Björlin Wiklund
 • Robert Niziolek
 • Anders Thalberg
 • Martin Edfelt
 • Kajsa Paulsson
 • Mats Wåhlin
 • Kåre Lundberg
 • Anders Danielsson
 • Anna Ulrichs
 • Martin Öhman
 • Jonas Nilsson
 • Amelie Rydqvist
 • Björn Rubin
 • Marie Hult
 • Frida Nordström
 • Pelle Beckman

Byggnadstyp

Liknande projekt