Gå tillbaka

Tillbyggnaden placeras i sluttningen sydost om den befintliga byggnaden. Den täcker kapellets baksida och vänder en framsida med offentlig prägel mot kyrkogårdsbesökarna. Den nya byggnaden ansluter till kapellet via en länk med gemensamma funktioner.

Övriga funktioner är samlade i en kompakt byggnadskropp i två våningar placerad vinkelrätt mot allén. Den publika entrén finns i tillbyggnadens nedre plan. Den vänder sig mot allén och nås via en förplats som rymmer en kransgård och parkeringsplatser för besökare. Personalentrén vetter mot sydost och kyrkogårdens övriga expeditioner och arbetslokaler. Mellan kapellet och tillbyggnaden bildas en avgränsad gård för personalens bruk.

Tillbyggnaden har ett avskalat formspråk med förskjutna volymer och en indragen sockelvåning. Karaktären formas av volymerna tillsammans med de släta murytorna och det dominerande fasadmaterialet som är ett ljust grågult tegel. Byggnaden har en stark koppling till förplatsen, vars funktion är att ge besökaren ett andrum och fungera som en sluss till och från krematoriet.

Den inre logistiken utgår från ett respektfullt möte med besökarna, en värdig arbetsplats och effektiva transporter. Byggnaden har tre olika huvudanvändare; besökare, personal och begravningsentreprenörer, som var och en får sina entréer och domäner.

I den publika delen av krematoriet har ambitionen varit att skapa karaktärsfulla och harmoniska rum med vackert ljusinfall och varm färgskala. Väntrummen med sammanbindande trappa och väggfasta sittbänkar är helt inklädda med fanerade träskivor, liksom anhörigrummet på det övre planet. Fasadväggens isärdragna tegelstenar formar ett spetsmönster som ger ett vackert ljusinfall utan direkt insyn. Dagsljus tas även in via högt sittande fönster mot nordväst.

Den naturliga sluttningen utanför byggnaden har utnyttjats till att skapa ett antal avsatser för kransuppläggning, och en vattentrappa som blir ett blickfång både inifrån byggnaden och utifrån platsen.

Krematorium, Kviberg

  • Kund: Svenska Kyrkan
  • Projektets start/slut: 2014-2014
  • Ort: Göteborg
  • Fotograf/Illustratör: White View

Team

  • Ulla Antonsson
  • Sizar Failli
  • Markus Magnusson

Byggnadstyp

Liknande projekt