Gå tillbaka

Centrum/Torsvik är ett av de viktigaste utvecklingsområdena för Lidingö med knutpunkter för kollektivtrafik, handel och service. Här finns även en stor andel bostäder och arbetsplatser.

I planprogrammet som ska utreda förutsättningarna visas fem framtidsbilder – fem möjliga sätt att utveckla Lidingös kärna. Planprogrammet ska föreslå åtgärder som bidrar till minskade bullerstörningar och en sammanlänkad stadsdel. Goda förutsättningar för kollektivtrafik, handel och fler bostäder ska också utredas.

Under projektarbetet har fyra viktiga frågeställningar identifierats:
• Hur ska Lidingö centrum leva vidare och utvecklas?
• Ska Södra Kungsvägen dras i tunnel?
• Ska Lidingöbanan gå genom centrum eller vara kvar i befintligt läge?
• Ska området mellan brofästet och Torsviks torg överdäckas?

Framtidsbilderna har fått sin form utifrån utgångspunkterna att skapa en stadsdel med tydliga stråk och nya mötesplatser för hela Lidingö, ökat handelsutbud, effektiv markanvändning, färre barriärer och minskat buller.

Lidingö centrum är utbyggt i alla framtidsbilder. Längst utvecklad är framtidsbild 5. Södra Kungsvägen förläggs då i bergstunnel. På överdäckningen vid entrén till Lidingö finns en stor aktivitetspark. Lidingöbanan trafikerar Torsvik och Lidingö centrum. En ny bytespunkt mellan spårväg och bussar utvecklas invid stadshuset.

Stadsdelen når vattnet genom att stranden frigörs och en kombinerad ramp och pir gör den tillgänglig. I centrum, längs Stockholmsvägen och vid brofästet tillkommer i framtidsbild 5 över 3000 lägenheter med handel eller annan verksamhet i bottenvåningen.

En hållbar stadsbyggnad och ekonomi i balans har varit avgörande för stadsdelens utformning och exploateringsgrad i alla framtidsbilder. Hur väl respektive framtidsbild möter projektets mål illustreras i en så kallad värderos.

Projektet är genomfört i nära samarbete med Spacescape. Vi genomförde också medborgardialogen tillsammans där Lidingöbornas synpunkter blev en del av projektet.

Framtidens Lidingö

 • Kund: Lidingö Stad
 • Projektets start/slut: 2011
 • Ort: Lidingö
 • Fotograf/Illustratör: White View

Team

 • Krister Lindstedt - ansvarig arkitekt
 • Anna Edblom - handläggande arkitekt
 • Geoff Denton
 • Jake Ford
 • Britta Holmblad
 • Yara Hormazábal Cortés
 • Gustav Malm
 • Viktoria Walldin
 • Mats Holmberg
 • Thomas Zaar
 • Anders Bobert
 • Linda Sofi Bäckstedt

Byggnadstyp

Liknande projekt