Gå tillbaka

I en gammal industristad, Strømmen, cirka två mil från Oslo i Norge ligger den nybyggda skolan Bråtejordet. Det är den första byggnaden i vad som ska bli ett nytt bostadsområde. Skolan kombinerar traditionellt tydliga gränser och nyskapande pedagogiska miljöer. Själva lärandet ska ske med största möjliga fokusering. White vann tävlingen som lockade 28 kontor varav White var det enda utländska kontoret.

Till grund för arkitekternas arbete låg ett tydligt och genomarbetat program, som tydligt markerade att den nya skolan skulle utformas med fokus på koncentration och studiero, och där målet var att elever och klasser skulle grupperas i avgränsade hemvister där varje klassrum har nära koppling till eget grupprum, toalett, elevskåp och pausyta.

Whites vinnande förslag bygger på tydliga strukturer där rumsliga trösklar fungerar som naturliga gränser, dels mellan skola och samhälle men även mellan de olika delarna inom skolan. Vägen från de stora sammanhangen till de minsta detaljerna leder till en strukturerad, översiktlig och trygg pedagogisk lärandemiljö – helt i linje med skolledningens önskemål.

Förflyttningen från det stora till det lilla sker via fyra nivåer: Tunet, Platån, Boxen och Rummet. Tunet är övergångszonen där man lämnar det omgivande samhället och gör entré på den aktiva skolgården. Tunet får en tydlig avgränsning genom ett vegetationsfilter runt hela tomten. Skolgården delas in i fält som anspelar på det omgivande landskapet. Med de aktiva delarna för sport och samvaro närmare byggnaden.

Nästa nivå, Platån, utgörs av skolans publika entrévåning. Denna nivå ligger en dryg meter högre än den nya Bråteveien och tar in hela landskapets fantastiska vyer och de gemensamma funktionerna annonseras ut mot omgivningen genom stora glaspartier. Här grupperas formgivningsverkstäder, musikstudios, bibliotek, administration etc kring skolans centrala rum som fungerar som foajé, kantina och samlingssal.

Tredje steget leder upp till Boxen på plan 2, där varje årskurs (8-10 med fem klasser i varje) har varsin tydlig hemvist med lärararbetsplatser och pausytor. I boxen ramas utblickarna in och öppenheten in till lärmiljöerna är mindre än på entréplanet för att stärka känslan av koncentration och lugn. Varje hemvist har även sin egen trappa ner till skolans centrala nav på entréplanet för att minska spring genom varandras hemvister. Med det sista klivet kommer man till Rummet, hemklassrumet. Samtliga klassrum har placerats i de svala väderstrecken, vända bort från skolgårdssidan, för att optimera förutsättningarna för koncentrerad undervisning.

En av de mest uppskattade arkitektoniska lösningarna är att byggnadens volym utförts som en vinkel för att omsluta skolgården i söder och att byggnaden är placerad på den högt belägna tomtens finaste plats och på ett medvetet sätt tar in den vackra utsikten. Temat i gestaltningen anknyter till det omgivande jordbrukslandskapet, som t.ex. det veckade taket som skapar en silhuett som anspelar på Strømmens industrihistoria och som dessutom ger hög rumshöjd med fina rumsliga uppleveleser – fjärran från bilden av ett vanligt klassrum.

Vår beställare Skedsmo kommun efterlyste ett hundraårsperspektiv för sin nya skola, både i termer av funktionalitet, pedagogiska miljöer och långsiktig hållbarhet. Genom den kompakta byggnadens struktur, materialval och energisystem beräknas energianvändningen till 79kWh/m² motsvarande norska Energiklasse A. Materialen både exteriört och interiört är valda med tanke på att klara hårt slitage och åldras vackert utan att kräva för mycket underhåll.

Insidan går i ljusa toner, där entréplanets terrazzogolv i kombination med glaspartier ner till golv skapar en mjuk övergång till skolgårdens ljusa betongytor. De konstruktiva mellanväggarna är platsgjuten betong. Skolans veckade tak är täckt med grönskade sedum som fördröjer dagvattnet och takfönster ger vackert överljus ner till skolans centrala rum. Den mörka exteriören utgörs av korrugerad förpatinerad kopparplåt, ett levande material som bara blir vackrare med tiden, samtidigt som den reflekteras i morgonljuset och skickar en daglig välkomsthälsning till skolans elever och lärare.

Bråtejordet skole

 • Kund: Skedsmo kommune
 • Projektets start/slut: 2011-2013
 • Färdigställt: 2014
 • Ort: Bråtejordet
 • Fotograf/Illustratör: Ivan Brodey

Team

 • Thomas Landenberg - ansvarig arkitekt
 • Karin Sjödin - ansvarig landskapsarkitekt
 • Lars Zackrisson
 • Karin Jakobsson
 • Daniel Hultman
 • Christian Wahlström
 • Lena Osvalds
 • Mikaela Åström Forsgren
 • Jeroen Matthijssen
 • Ella Bergström

Byggnadstyp

Liknande projekt