Gå tillbaka

2012 utlystes en tävling om den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping. Samma höst fick White uppdraget att utveckla områdets centrala park från idé till bygghandling i nära samarbete med det vinnande förslaget Tegar av OkiDoki Arkitekter.

Smala tomter och begränsade gemensamma ytor har drivit utvecklingen av inno­vativa gemensamma lösningar för dagvattenhanteringen inom kvarteren. En nära koppling till den samlande Bäckparken blev en intressant lösning som även ger de tekniska lösningarna en pedagogisk dimension. Miljön bjuder in till gemenskap och sociala kontakter genom naturliga mötesplatser, intima gaturum, små gårdar och attraktiva grönområden.

Utmaningen var att skapa en park med mycket vattenkontakt och höga sociala och ekologiska värden av någonting som idag främst kan beskrivas som en teknisk anläggning med begränsade utrymmen. Idag är Smedstadbäcken i denna del ett stort krondike med stora slänter, rak sträckning, kraftigt fluktuerande vattennivåer och varierande vattenkvalitet.

Parkens norra sida utvecklas till en urban sida med bearbetade murar, fantasifulla planteringar, sittplatser och bryggor i en kraftig slänting. White har också ritat en av parkens centrala broar – en övertäckt bro i massiv träkonstruktion. På parkens södra sida bearbetas marken för att få en mer naturlig karaktär. Slänterna varieras och släntlutningen minskas generellt för att möjliggöra naturlika planteringar. Upp mot bebyggelsen planteras torrängar som övergår till friska och fuktiga ängs­partier ner mot vattnet. Inhemska växter med inslag av fruktträd och bärbuskar bidrar till en ökad ekologisk mångfald och ger samtidigt ökade sociala värden för Vallastadens invånare.

Bäckparken

  • Kund: Linköpings kommun
  • Projektets start/slut: 2012-2014
  • Färdigställt: 2016
  • Storlek/Yta: 2 ha
  • Ort: Linköping
  • Fotograf/Illustratör: White

Team

  • Mikael Norman
  • Charlotta Davidsson
  • Barbara Vogt
  • Johan Kauppi, designer

Byggnadstyp

Liknande projekt