White miljöklassar första området i världen

Med nära 160 000 kvadratmeter blir nya stadsdelen Masthusen i Malmö ett av landets största moderna stadsområden, mitt i hjärtat av Västra Hamnen. Även miljömässigt kommer Masthusen att stå i särklass. Ägaren Diligentia lägger ribban högt och tar hjälp av White för att miljöklassa området.
– Detta ska vara en spjutspets inom miljö och hållbarhet för lång tid framöver, säger Anna Barosen på White som leder det omfattande arbetet med miljöklassningen.

White har nu påbörjat uppdraget att i samråd med Diligentia genomföra den första miljöklassningen i Sverige enligt Breeam Communities, dvs miljöklassning på stadsdelsnivå. BRE Environmental Assessment Method (Breeam) är ett världsledande certifieringssystem när det gäller att bedöma både hur väl ett nytt bostads- eller kommersiellt område lyckas skapa en god totalmiljö för sina brukare och en god och hållbar relation till sin omvärld.

Den nya stadsdelen i Västra hamnen blir den första i Sverige som certifieras enligt denna klassning. Hittills finns bara sju liknande projekt världen över. Det nya området intill Turning Torso ska innehålla miljöklassade kontor, lägenheter, handel och service. Diligentia och Malmö stad står för utvecklingen av kvarteret som kan ge plats för 700 lägenheter och 70 000 kvadratmeter kontor, samt 20 000 kvadratmeter handel och service. Området kommer att utvecklas av såväl Diligentia som andra aktörer.

Anna Barosen från White är certifierad bedömare inom Breeam och ansvarig för processen för Diligentias räkning. Anna är utbildad civilingenjör och arbetar som miljösamordnare genom alla skeden, från tidig skiss till byggplatsuppföljning. Anna har arbetat med Diligentia i olika uppdrag under drygt tre år. Tillsammans med uppdragsgivaren vände och vred hon på Diligentias visioner, affärsplan och miljöpolicy utifrån frågan: vad krävs för att vi ska kunna leva upp de högt ställda målen? Efterhand utkristalliserade sig tre alternativa vägar, och valet föll då på Breeam Communities.

Mycket förenklat är Breeam Communities ett handfast redskap för att säkerställa ett områdes totala miljö och hållbarhet, både ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Det handlar om allt från hur cykeltrafik premieras, hur man använder resurser som vatten, material och avfall, att rätt sorts lokala växter väljs ut, hur en framtida höjning av havsnivå hanteras – till tillgänglighet för rörelsehindrade, tydlig och begriplig skyltning och hur de yttre rummen kan utformas för att stimulera till promenader och utevistelse.