Satsning på Södertörnsmodellen ska ge hållbar stadsutveckling i Sverige och internationellt

Vinnova har beviljat en ansökan på 9,2 miljoner kronor för utveckling och spridning av Södertörnsmodellen. Syftet är att skapa ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling, både i Sverige och internationellt. Projektets totala budget uppgår till 23 miljoner.

Södertörnsmodellen har beviljats finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation. Södertörnsmodellen ska bidra till hållbara attraktiva städer genom att utveckla och etablera innovativa samverkansformer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer. Därmed skapas nya förutsättningar för stadsutveckling som utgår från medborgarnas behov och som är i samklang med ekosystemet.

– Det är mycket glädjande att Vinnova har gett bidrag till denna viktiga hållbarhetssatsning. Hållbar utveckling som grund för beslut i kommuners processer ger långsiktig lönsamhet. Då blir inte hållbarhetsfrågorna ett sidospår och alla tjänar på det, samhälle, individer, företag och miljön. Våra samverkansprocesser och kunskapshöjande verktyg kommer att kunna spela en central roll för de städer och kommuner som vill uppnå hållbar stadsutveckling framöver, säger Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White och projektledare för Södertörnsmodellen.

Grunden i Södertörnsmodellen är samverkan, medborgardialog och beslutsfattande baserat på kunskap för att främja värdeskapande, medskapande och kunskapsdriven stadsutveckling genom privat-offentlig samverkan. Med modellens hjälp lyfts frågeställningar där en eller flera kommuner har intresse av att utveckla nya lösningar för hållbar stadsutveckling. – Modellen är ett integrerat koncept för hållbar stadsutveckling som tar fasta på verkliga utmaningar. Nu möjliggörs en vidareutveckling och spridning av Södertörnsmodellen som kan få stor betydelse för utvecklingen av framtidens städer. Det kan också ge konkret vägledning för alla de svenska kommuner som i dag står inför avgörande beslut, exempelvis vad gäller bostadsbyggande och integration, säger Berit Balfors, professor KTH och projektkoordinator för Södertörnsmodellen.

De aktörer som tillsammans ansvarar för genomförandet av projektet är Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns högskola, Nordregio, Skanska Sverige, Wallenstam, White arkitekter, SKL International, 2050 Consulting, Ecoloop och Södertörnskommunerna; Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö.

Kontakt: Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White och projektledare, tel 070-6101447.