Nytt hållbart kvarter i Gävle

White har tillsammans med Prenova vunnit markanvisningstävlingen om Kvarteret Runstenen i Gävle. Kvarteret kommer att innehålla 89 lägenheter, 5 radhus och lokaler i entréplan.

Gestaltning, funktion och hållbarhet var de tre viktiga kriterierna när Gävle kommun utlyste tävlingen.

Förslaget visar hur man kan stärka både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Den sociala mångfalden stärks genom kvarterets variation i upplåtelseform och bostadsstorlekar. Husen är energisnåla och kommer att klassas enligt Miljöbyggnad silver. Elförsörjningen kompletteras med solpaneler på taket. Där anläggs även biodling och fjärilsrestaurang som stärker den biologiska mångfalden.

Kvarterets gemensamma gård och terrasser fylls med lek- och grillplatser och odlingslotter. Här hanteras även dagvattnet i synligt samspel med gårdens komposition.

Parkerings- och trafiklösningar planeras enligt principen att det ska vara lättast att ta sig fram till fots eller med cykel, därefter med kollektivtrafik. Privat biltrafik prioriteras lägst. Området får till exempel fler parkeringsplatser för cykel än för bil. I bilgaraget finns laddningsstolpar för el-bil och möjlighet att ansluta sig till bil-pool.

Planarbete börjar efter sommaren. Byggstart sker tidigast sommaren 2015.

Runstenen Gävle (1920x1200)