Limhamns silos blir bostäder

White har tillsammans med NCC och Malmö Stad tagit fram planer för den fortsatta utbyggnaden av Limhamns nya stadsdel Limhamns läge. Med en blandad stad kommer Limhamns stadsbebyggelse att nå fram till havet.

Limhamns läge kommer att byggas på det gamla cementfabriksområdet i Limhamn. I och med utbyggnaden blir området för första gången tillgängligt för allmänheten. Bevarandefrågor har varit viktiga i arbetet med den nya stadsdelen, vilket bland annat lett till att några av områdets befintliga silos kommer att byggas om till bostäder.

Den nya stadsdelen kommer även att få förskolor, en skola och en stor stadsdelspark. I avtrycket av den gamla, numera fyllda hamnbassängen skapas ett torg och en strandpark med brygga.

Längs vägen ut till Limhamns läge skapas ett rekreationsområde bestående av stora trädplanteringar som hjälper till att bryta vindarna från havet. Det planeras även för en bryggpromenad som kopplar samman Limhamns läge med övriga nya utbyggnadsområden i närheten, och vidare med det befintliga rekreationsstråket längs Malmös kust.

Förslaget går ut på samråd under sommaren 2014.

Limhamns Läge (1920x1200)

Limhamns Läge (1920x1200)