Framtidens Lidingö

White har bistått Lidingö Stad att ta fram ett planprogram för stadsutveckling av Centrum/Torsvik. Det är nu är på samråd. I planprogrammet visas fem framtidsbilder – fem möjliga sätt att utveckla Lidingös kärna.

Utgångspunkterna har varit att skapa en stadsdel med tydliga stråk och nya mötesplatser för hela Lidingö, ökat handelsutbud, effektiv markanvändning, färre barriärer och minskat buller.

Lidingö Centrum (1920x1200)

Lidingö centrum är utbyggt i alla framtidsbilder. Längst utvecklad är framtidsbild 5. Södra Kungsvägen förläggs då i bergstunnel. På överdäckningen vid entrén till Lidingö finns en stor aktivitetspark. Lidingöbanan trafikerar Torsvik och Lidingö centrum. En ny bytespunkt mellan spårväg och bussar utvecklas invid stadshuset.

Lidingö Centrum (1920x1200)

Stadsdelen når vattnet genom att stranden frigörs och en kombinerad ramp och pir gör den tillgänglig. I centrum, längs Stockholmsvägen och vid brofästet tillkommer i framtidsbild 5 över 3000 lägenheter med handel eller annan verksamhet i bottenvåningen.

En hållbar stadsbyggnad och ekonomi i balans har varit avgörande för stadsdelens utformning och exploateringsgrad i alla framtidsbilder. Hur väl respektive framtidsbild möter projektets mål illustreras i en så kallad värderos.

Projektet är genomfört i nära samarbete med Spacescape. Vi genomförde också medborgardialogen tillsammans där Lidingöbornas synpunkter blev en del av projektet.