Värdet av bevarande – så kan visionärt bevarande bidra till mer hållbara livsmiljöer

När: 04 May
7.30-09.15

Plats: White Katsan, Östgötagatan 100

Whites vision är att skapa hållbar arkitektur med människan i centrum, arkitektur som uppmuntrar till en hållbar livsstil. Under en morgon samlade vi därför olika representanter från branschen för erfarenhetsåterföring och diskussion om hur visionär renovering, ombyggnation och återbruk kan bidra till att skapa långsiktiga värden. Genom att nyttja resurserna i det befintliga beståndet och låta byggnadens berättelse bli en verklig del av byggprocessen kan vi skapa såväl ekonomisk som social och ekologisk hållbarhet. Till värde för alla.

Nedan följer ett referat från morgonen och talarnas presentationer som nedladdningsbara PDF:s.

Malin Belfrage, bostadsritande arkitekt på White

Malin inledde morgonen genom att berätta om de värden som bevarande bidrar till. Det är viktigt att berättelsen om, och upplevelsen av, området, platsen, byggnaden, materialet et cetera får liv. Kommunikation är A och O här, vi måste tala om befintliga eller utvecklade värden istället för att tala om ”begagnat”. Detta kan göra hela skillnaden. Människors förhållanden till och erfarenheter av en plats, en byggnad eller en byggnadsdel är ett viktigt motiv till bevarande. Med rätt processer blir detta också lönsamt.

Malins presentation

IMG_7551
Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White

Lise-Lott Larsson Kolessar berättade om Whites modell för hållbar arkitektur. Hållbar arkitektur enligt dem är en väl gestaltad byggd miljö med alla människors välbefinnande och utveckling i centrum, som verkar i samklang med ekosystemet, idag och för framtida generationer. Som bidrar till att hålla kretsloppen av material, energi och resurser inom planetens gränser.

Idag lever vi i Sverige som om vi hade 3,5 jordklot. Vi behöver sluta cirklarna. Idag är byggprocessen väldigt linjär. Vi behöver få en process som är cirkulär där vi vårdar och utvecklar befintliga värden. I en livscykelanalys (LCA) är ju det återbrukade/bevarade helt gratis.

Lise-Lott berättade även om det nyligen beviljade FoU-projektet ”Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala” där Både Vasakronan och White ingår. Bygg- och rivningsavfall utgör en av samhällets största avfallsströmmar. Projektet möter denna samhällsutmaning genom att utveckla innovativa tjänster för nya arbetssätt med en digital samverkansplattform som stödjer cirkulära flöden av byggprodukter.

Lise-Lotts presentation (pdf)

Anna Denell, Hållbarhetschef på Vasakronan

Vasakronan är ett fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker. Anna beskrev Vasakronans synsätt på cirkulära flöden och hur de tar ansvar som privat aktör. Vi kan inte fortsätta förbruka ändliga resurser i linjära flöden. Ekvationen går inte ihop och det är framtida generationer som får betala priset. Vi måste arbeta för cirkulära materialflöden och sätta upp mål för att komma dit. För att kunna fortsätta bygga nytt måste vi ta ansvar för hur vi hanterar våra resurser. Mycket av det som idag rivs ut och slängs är bara några år gammalt och är fortfarande i toppskick. Men det kan kännas enklare att fortsätta göra som vi brukar. Arkitekter frågar hur vi kan rita in återbrukat material. Entreprenörer undrar vilka garantier som gäller.  Miljökonsulter är rädda för farliga ämnen… Tillsammans måste vi hitta lösningarna. Vi kan inte fortsätta att slösa med jordens resurser som vi gör idag.

Anna Denells presentation (pdf)

Sofia Meurk, Omreda

Sofia Meurk verkar för att ge fastighetsägare ett långsiktigt renoveringsperspektiv – miljö, energi och fastighetsekonomi gynnas alla av att stärka befintliga värden. Omredning är att göra så lite som möjligt med största möjliga effekt: Ekonomiskt, boendesocialt och arkitektoniskt. Befintliga värden är en dåligt utnyttjad resurs vid ombyggnad och renovering.

Varje byggnad är unik och vi behöver förstå varje byggnads unika värden i kontext från den tidsperiod den speglar. Byggnader har kulturhistoriska värden som vi måste bli bättre på att ta tillvara. Hela byggbranschen behöver utbildas i återbruk och värdebevarande. Gör en kulturhistorisk värdeinventering samtidigt som de tekniska inventeringarna!

Sofias presentation (pdf)

Curt Ahnström, VD på Scanprop och Pontus Pyk, arkitekt på White

Curt Ahnström, berättade i ord och bild om processen att förvandla LM Ericssons tidigare kontors- och industrimiljö vid Telefonplan till en framtida stadsmiljö. Värdet av berättelsen får inte underskattas och det är så projektet Lilla Tellus har arbetat. Det har verkligen visat sig lönsamt med dialog med kringboende och allmänhet – processen gav inga överklagandet, projektet gick igenom direkt och de fick dessutom kreativa inspel från kringboende. Framgången baseras på att de bygger stad. De tar ansvar för helheten. De har även haft en tillfällig hyresgäst under byggtiden, en internationell skola, som ger trygghet och rörelse under omvandlingen. Hyresgästen har dessutom använt helt återbrukad inredning.

Curts och Pontus presentation (pdf)

 

Sammanfattande diskussion:

-Det handlar om processen. Börja alltid med analysen: Inventera befintliga värden, både sociala, kulturella och materiella. Stadsbyggnad/kopplingar och möjligheter, Inredning, byggnad/material, byggnad/antikvariskt. Demontera för återbruk innan rivning istället för att riva direkt.Idag är logistik/lagring ursäkt för att inte återbruka, nu är det enklare att köra till tippen.

-Vi är bra på att sortera i grundfraktioner i byggbranschen men måste nu komma till nästa nivå: minimera uppkomst av avfall, optimera, återbruka. Det som inte kan återbrukas skall i första hand materialåtervinnas och i andra hand energiåtervinnas. Deponifraktionerna måste minska.

-Övergång från varor till tjänster: Det är för billigt att köpa jungfruligt material eftersom priset i de flesta fall inte speglar det verkliga priset inklusive miljöpåverkan. Handlar också om gammal vana, entreprenörer har avtal som gör att det kostar mindre och är enklare. Nytt ger arbetstillfällen, men kanske också arbetskraftbrist? Vi ser en socialt hållbar möjlighet att sätta fler i arbete med demontering och renovering, enkla arbeten som kan sysselsätta utsatta grupper.

-Det robusta kontoret börjar bli efterfrågat, vi vill inte slita ut och bygga nytt. En trend har varit att ”alla nya hyresgäster vill ha nytt”. Fastighetsägarna tillhandahåller funktioner och om funktionen kan uppfyllas med återbrukat material så påverkas inte hyreskostnaden.

-Långsiktig förvaltning gör att fastighetsägaren satsar på kvalitet och robusta material, det lönar sig att tänka långsiktigt ekonomiskt. Bygga för att sälja ger ofta en slit och släng-attityd med sämre lösningar och kortsiktiga investeringar som tär på naturresurser.

-Gör en värdeinventering som komplement till rivningsinventering!

Tack till alla er som deltog, vi hoppas att få fortsätta diskussionen tillsammans med er!