Värdefulla mellanrum – ett seminarium om värdeskapande landskapsarkitektur

När: 31 May
07:30-09:00

Plats: White Arkitekter, Örebro

Det är i mellanrummen vi lever våra liv. Vi rör oss på gatan, träffar bekanta på torget, leker i parken och kopplar av på bostadsgården. På Whites senaste frukostseminarium, Värdefulla mellanrum delade Gustav Björeman och Hanna Linde med sig av små och stora projekt som alla bidragit till att öka de ekonomiska, sociala och ekologiska värdena i stadens mellanrum.

Gustav Björeman lyfte hur ekonomiska ideal har förändrats över tid. Från att tidigare fokuserat på att tjäna så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt, till att skapa innovation. ”Allt går att värdera!” berättade Gustav och förklarade hur satsningar på mellanrummen och social hållbarhet lönar sig när man sätter värde på hälsa, arbete, brottslighet, ekosystemtjänster, utbildning och välbefinnande. Exemplet som visades var stadsdelen Salford i Manchester där man har satsat på bilfria zoner, jobbprogram, skuggande träd på gårdar och säkra, närliggande lekparker för barnen. Varje investerat pund till stadsdelen gav inom en tioårsperiod 5 pund tillbaka!

Hanna Linde visade oss ett flertal projekt. Från den tillfälliga parken och bortglömda platsen till tillgängliga nationalparken och torget som får ta plats. Pop up-parken Pallis i Stockholm var ett exempel där bilarna under en sommar fick ge plats åt människorna. Allmänheten involverades i workshops och bidrog till parkens utformning och vad den skulle innehålla samt deltog i bygget av den. De fick bestämma vilka evenemang som skulle ske i parken. Den tomma gatan blev en omtyckt och välbesökt PLATS!

Fördelarna med att låta medborgarna komma till tals genom workshops och dialoger återkom flera gånger under seminariet. Men varför ska man lägga tid och pengar på att göra detta? Kan inte arkitekterna ta fram ett fungerande förslag direkt? Ett exempel var bostadsområdet Baggängen i Karlskoga där man har använt medborgardialog för att ta fram träffsäkra förslag för rustningen av utemiljön och för att säkerställa att pengarna verkligen satsas på det som de boende anser är viktigast. De blir mer engagerade i sitt område, får det de vill ha utav upprustningen och värnar om att platsen ska förbli fin även efter att projektet är färdigställt.

Både Hanna och Gustav poängterade att dialogerna i olika projekt behöver ta olika mycket plats beroende på hur projekten ser ut. I vissa projekt räcker det att informera berörda om vad som ska ske i området. I andra behöver dialogen få ta tid.

Vi fick även se hur en å kan bli en magnet istället för en barriär. Längs Fyrisån i Uppsala har parker, kajer och nya bostadsområden växt fram längs Å-stråket. Allmänheten har möjlighet att röra sig längs vattnet och nya mötesplatser har skapats. Slutligen fick vi se hur ett genomtänkt resecentrum kan påverka en hel stad. Med ett samlande gestaltningsprogram i botten har området runt resecentrum i Uppsala utvecklats med nya parker, hotell, kontor och stråk under många år. Och förändrat stationen till en hotspot!

Stadens mellanrum är fulla av potential! Med god design, planering, och öppen kommunikation kan allt från små bortglömda hörn till komplicerade infrastrukturprojekt bidra till stadsrummets värde!

Frukostseminarium Örebro

Frukostseminarium Örebro

Frukostseminarium Örebro