Urban förtätning och effekten på luftkvaliteten

När: 22 Oct
Kl 09.30-17.00

Plats: Geovetarcentrum, stora hörsalen, Guldhedsgatan 5 A, Göteborg

Många av västvärldens tätorter genomgår idag en förändring av stadens bebyggelsestruktur, urban förtätning – bland annat för att det är mer kostnadseffektivt att använda redan befintlig infrastruktur och att transportbehov förväntas minska. Jeroen Matthijssen, landskapsarkitekt på White håller en föreläsning med rubriken Urban förtätning, nödvändighet eller trend?

Den urbana förtätningen påverkar bland annat den s.k. ”urban breathability”, luftväxlingen i markplan, vilket i sin tur resulterar i förändrad luftkvalitet. Påverkan på luftkvaliteten beror bland annat på hur förtätningen sker. Beslutsmässigt hanteras frågorna av myndigheter med olika kompetensområden som Boverket, Naturvårdsverket, kommuner och Länsstyrelser, där gränsdragningen mellan de olika aktörerna i praktiken ofta är oklar. Luftkvaliteten är en av många frågeställningar att hantera, och som dessutom ofta inte kommer upp förrän i slutet av processen. Seminariet arrangeras av Svenska Luftvårdsföreningen och Mistra Urban Future.