Frukostseminarium: God morgon Göteborg! Tät och lekbar stad

När: 13 Mar
Kl. 07.30–09.00

Plats: Chalmerska Huset Södra Hamngatan 11, Göteborg

Tät och lekbar stad – idébank för framtidens rum. Framtidens stad är tät! Konkurrensen om marken hårdnar. Trycket är stort att utnyttja varje millimeter av stadens yta till fullo. Friytor och allmänna ytor för lek och aktivitet ses idag som en ekonomisk belastning i projekt. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv borde dessa mellanrum i staden värderas högt. Hur vänder vi på detta resonemang och hur förverkligar vi idéerna om attraktiva, aktiva och urbana miljöer?

Frukostseminariet Tät och lekbar stad blev en välbesökt träff på White med intressanta diskussioner om möjligheterna i det urbana stadslandskapet och nya idéer kring hur de offentliga ytorna kan användas när vi planerar en lekbar stad som är en stad för alla. Nedan kan du ladda ner talarnas presentationer.

Hur ser den lekbara staden ut och får alla vara med och leka?
Louise Didriksson och Karin Sjödin, landskapsarkitekter på White, berättade om arbetet med att hitta strategier och principer för att arbeta med skolans och förskolans utemiljöer i den täta staden. Detta är just nu en stor fokusfråga för våra tre största städer. Louise och Karin presenterade konkreta, provocerande ideér på kompensatoriska ytor, samutnyttjande och flexibla stadsrum i framtidens täta, lekbara stad.

Ladda ner Louise Didrikssons och Karin Sjödins presentation här

Kulturen i kroppen – kroppen i rummet.
Bianca Hermansen, arkitekt CITITEK , PhD Bianca ifrågasätter vårt nuvarande sätt att planera och designa för hälsa. Med fokus på demografiskt inklusiva platser gav hon oss sina svar på hur man kan integrera fysisk aktivitet i planeringsprocessen. Bianca visade på en rad inspirerande möjligheter till att arbeta med lek och idrott i det urbana stadsrummet.

Ladda ner Bianca Hermansens presentation här

Tack till alla er som deltog på frukostseminariet!