Barnen tar plats när White får dialoguppdrag från Stockholms Stad

FN:s barnkonvention säger att alla barn har rätt att uttrycka sin mening samt att barnens bästa ska tillgodoses i alla frågor som berör dem. Stockholms Stad ger nu White i uppdrag att genomföra en unik serie barn- och ungdomsdialoger för att få in deras synpunkter när stadens översiktsplan ska bearbetas.

– Det är första gången som Stockholms stad genomför ett barn- och ungdomssamråd där de synpunkter som framkommer diarieförs och hanteras precis som alla andra yttranden, säger Lisa Klingwall, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Att ge barn en möjlighet att komma till tals i stadsutvecklingen är hållbart på flera sätt. Inkluderingen i demokratiska processer skapar en känsla av sammanhang och förståelse för lokalområdet och hela staden. Stockholms Stad ser det som ett ansvar att rusta barnen med den kunskap de behöver för att känna sig inkluderade i samhället.

– Barn är demokratiska agenter! Vi har massor att lära från dem eftersom de är experter på sin egen vardagsmiljö. Tyvärr saknar många barn kunskaper om vilka demokratiska möjligheter de har när det kommer till påverkan och inflytande – vilket resulterar i att färre deltar i utvecklingen av vårt gemensamma samhälle och fler upplever sig stå utanför. Det vill och måste vi ändra på, säger Angelica Åkerman, arkitekt på White.

Uppdraget startar i november och avslutas i februari 2017. Då kommer man ha genomfört dialoger med 14 olika skolklasser runt om i staden, allt från klass 2 i Grimstaskolan till gymnasietreor på Kungsholmens Gymnasium.

Metoden
Uppdraget till White är en del av stadsbyggnadskontorets större satsning då det kommer till att fånga in barnets perspektiv och barnperspektivet på den reviderade översiktsplanen. Att ha kunskap om det som ska diskuteras är grundläggande för verkligt inflytande. Därför bygger workshoparna på fyra steg.

Inledningsvis diskuteras vad stadsplanering är, hur den går till samt FN:s barnkonvention. Detta  utgör det kunskapshöjande steget. I steg nummer två diskuteras översiktsplanens fyra mål: En växande stad, En Sammanhängande stad, God offentlig miljö, En klimatsmart och tålig stad, och vad detta betyder för barn i skolåldern.

Återkopplingen utgör det tredje steget och kommer att ske med samtliga deltagande klasser. Dels genom att presentera barn- och ungdomsdelen från samrådsredogörelsen, dels genom att ett separat dokument av samtliga deltagande klassers workshopar tas fram. Detta ger en formell återkoppling samt en möjlighet att jämföra sina synpunkter med synpunkter från barn och unga från andra delar av Stockholm.

– Det fjärde och väldigt viktiga steget är att varje skola skickar in sina samrådssynpunkter till stadsbyggnadskontoret för diarieförning, det är här inflytandet kommer in. Äntligen får barn och unga samma möjlighet att påverka stadens nya översiktsplan som övriga invånare, säger Teresa Lindholm, etnolog på White.